ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
แผนปฏิบัติการ