ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๒๐/๒๕๖๓

image เอกสารแนบ