ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลาง จัดโครงการวิทยากรตัวคูณตามหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ ๗ ในหัวข้อ “เทคนิคการประสานงานที่ดี” และ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารงานธุรการคดี”

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ