ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศเลื่อนการไต่สวน คดี ฟฟ ๙/๒๕๖๔

ประกาศเลื่อนการไต่สวน คดี ฟฟ ๙/๒๕๖๔
เนื่องด้วยทนายผู้ร้องของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีต่อศาล
อ้างเหตุเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โอไมครอน) กรณีจึงถือเป็นเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้
เพื่อประโยชน์แห่งควายุติธรรม ศาลจึงให้เลื่อนการไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และให้ยกเลิก
วันนัดไต่สวนคำร้องระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โดยให้เปลี่ยนวันนัดไต่สวนฯ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่นัดไว้แล้วเป็นวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องต่อไป


image เอกสารแนบ