Accessibility Tools

ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court

การบริการ
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ถาม-ตอบ (Q&A)
การฟื้นฟูกิจการ
เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้รายอื่นสามารถฟ้องบังคับชำระหนี้เอาแก่ ลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่ ?

ตอบ
          เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ตามมาตรา ๙๐/ ๑๒ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ได้กำหนดข้อจำกัดสิทธิของเจ้าหนี้ไว้ ๓ ประการ คือ

                    ๑.ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้เกิดก่อน ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

                    ๒.ห้ามมิให้เสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้อาจต้องรับผิด หรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการ ชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่ง เห็นชอบด้วยแผน

                    ๓.ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ในกรณีที่มีการฟ้องคดี หรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการ พิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมี คำสั่งเป็นอย่างอื่น

เมื่อเจ้าหนี้ได้รับสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้ต้องยื่นคำคัดค้านหรือไม่ และจะมีผลต่อการได้รับชำระหนี้หรือไม่ ?

ตอบ

          ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ กำหนดให้ลูกหนี้หรือ เจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ ดังนั้น ในส่วนของเจ้าหนี้จะยื่นคำคัดค้านหรือ ไม่ก็ได้ หากเจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นคำคัดค้าน จะต้องยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวน คำร้องขอนัดแรกไม่น้อยกว่า ๓ วัน การยื่นคำคัดค้านหรือไม่นั้น ไม่มีผลต่อการ ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่ง

การขอรับชำระหนี้ ในการฟื้นฟูกิจการ
เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ

          เจ้าหนี้มีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/26